Who should get counted?

  1. Home
  2. Who should get counted?

Everyone must complete the 2020 Census.

If you live in the United States, you are required by law to participate in the 2020 count, even if you recently completed another survey from the Census Bureau. If you do not respond, the U.S. Census Bureau will follow up in person to collect the information.

Parents, Grandparents and Caregivers

Parents, Grandparents and Caregivers, please remember to include all your children on the census form. You can conveniently complete the form online, over the phone in addition to paper at a time that works best for you.

Children

Let’s make sure all children are counted in the 2020 Census. All children deserve their fair share of resources they need to thrive and to age with dignity: beginning with child care, public schools from pre-K to college, employment opportunities, and health care at every life-stage.

Important Dates

Mostly importantly, encourage your community to respond to the census online beginning March 12, 2020.

LEARN MORE

N

Get Counted

If you live in the United States, you are required by law to participate in the 2020 count, even if you recently completed another survey from the Census Bureau.

LEARN MORE

v

Spread the Word

Make sure you like us, friend us, follow us and share us with your friends and family. Let's work together to ensure every New Mexican is counted in the 2020 Census!

 

How Can I Help

Achieving a complete and accurate count of all New Mexicans, requires the participation and collaboration of all New Mexicans, including partners at the state, tribal, and local level to count everyone once, only once, and in the right place.

LEARN MORE

THỐNG KÊ DÂN SỐ BẮT ĐẦU VÀO

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

N

Được đếm.

Nếu quý vị sống ở Hoa Kỳ, theo luật định quý vị phải tham gia vào sự kiện thống kê dân số 2020 cho dù quý vị gần đây đã hoàn thành một cuộc khảo sát khác do Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ tiến hành.

Tôi có thể giúp bằng cách nào?

Việc có thể đếm đầy đủ và chính xác tất cả cư dân New Mexico đòi hỏi việc tham gia và hợp tác của toàn bộ cư dân New Mexico, bao gồm các đối tác ở các cấp tiểu bang, bộ lạc và địa phương để đếm mọi người chỉ một lần và tại đúng địa điểm.

v

Hãy truyền miệng!

Quý vị hãy nhớ nhấn vào biểu tượng THÍCH trên mạng chúng tôi, kết bạn vói chúng tôi, theo dõi chúng tôi, và phổ biến thông tin về chúng tôi với bạn bè và gia đình của quý vị. Chúng ta hãy cùng làm việc với nhau nhằm bảo đảm mỗi cư dân New Mexico được đếm trong Thống kê Dân số 2020!

 

Bản quyền www.iCountnm.gov | Tất cả các quyền đều được bảo lưu | Được IcountNM chi trả